MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Podmínky pro přistoupení nových členů

Členem (partnerem) MAS Regionu Kunětické hory může být:

  1. fyzická osoba starší 18 let, která má na území působnosti MAS Region Kunětické hory trvalé bydliště, provozovnu nebo na daném území prokazatelně působí,
  2. právnická osoba se sídlem nebo působností na území MAS Region Kunětické hory.

Člen spoku musí souhlasit s cíli a stanovami spolku a musí zastupovat veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy.

Členství nových členů vzniká na základě písemné přihlášky, schválené představenstvem MAS Regionu Kunětické hory. Součástí této přihlášky musí být výslovný souhlas se stanovami MAS Regionu Kunětické hory, určení zástupce pro výkon práv v MAS Regionu Kunětické hory, výběr zájmové skupiny a doložení splnění požadovaných podmínek.

Práva a povinnosti členů spolku
1) Členové spolku mají zejména tato práva:
a) předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku a jeho orgánů,
b) podílet se na aktivitách spolku,
c) využívat informace, kterými disponuje spolek,
d) volit členy orgánů spolku a býti voleni do těchto orgánů,
e) hodnotit práci orgánů spolku, vyžadovat vysvětlení a nápravu,
f) zvolit si zájmovou skupinu podle svého výběru či zaměření své převažující činnosti, případně požádat představenstvo spolku o změnu příslušnosti k zájmové skupině..
2) Členové spolku mají zejména tyto povinnosti:
a) účastnit se jednání valné hromady spolku,
b) důsledně dodržovat stanovy spolku,
c) aktivně se podílet na jednotlivých činnostech spolku,
d) propagovat činnost spolku,
e) platit členské příspěvky podle usnesení valné hromady spolku,
f) při přijetí některé z funkcí v orgánech spolku bude tuto funkci vykonávat s loajalitou ke spolku, pečlivostí, svědomitostí a potřebnou znalostí tak, aby spolku nevznikla škoda.

3) Člen právnická osoba vykonává svá členská práva a plní své členské povinnosti fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnil plnou mocí či v přihlášce, jinak právnickou osobu-člena zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4) Člen spolku souhlasí se zveřejňováním informací o jeho činnosti, dle potřeb a povinností spolku.

Podrobnější informace týkající se členství naleznete ve Stanovách MAS Regionu Kunětické hory.

Přihlášku pro vstup do MAS Regionu Kunětické hory naleznete zde.

Členské příspěvky na roky 2022 a 2023:

Mikroregion                                                 75.000,00 Kč/subjekt
Obec                                                             2.000,00 Kč/subjekt
Veřejné a neziskové subjekty, občané             200,00 Kč/subjekt
Podnikatelské subjekty                                 2.000,00 Kč/subjekt

Aktuality

Rozšířené vyhledávání