MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Organizační struktura

Organizační struktura

Složení povinných orgánů

Základem je místní akční skupina, která je složena ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků, spolků a zájmových organizací.

Valná hromada - členy valné hromady jsou všichni členové MAS Regionu Kunětické hory rozděleni do pěti zájmových skupin: místní samospráva, vzdělávání a osvěta, sport a volnočasové aktivity, zemědělství, lesnictví a životní prostředí, podnikání a turistický ruch. Je vrcholným orgánem MAS Regionu kunětické hory. Valná hromada je svolávána v pravidelných intervalech dle Stanov a těmito Stanovami se řídí.


Představenstvo (programový výbor) - členy jsou:

Svazek obcí pod Kunětickou horou, zastupce: Jozef Petrenec - předseda představenstva (veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva)
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice, zástupce: Jiří Fousek (veřejný sektor, zájmová skupina: Vzdělávání a osvěta)
GREENGOLF Pardubice a.s., zástupce: Ing. Michal Voigts (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání a turistický ruch)
Zdeněk Seidl, zástupce: Zdeněk Seidl (soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí)
APOLENKA z.s., zástupce: Jolana Štěpánková (soukromý sektor, zájmová skupina: Sport a volnočasové aktivity)

Představenstvo je rozhodovacím a statutárním orgánem MAS Regionu Kunětické hory, řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními valné hromady. Je voleno Valnou hromadou MAS Regionu Kunětické hory. Vytváří organizační, technické, správní, právní, finanční a další podmínky pro jednotlivé aktivity MAS Regionu Kunětické hory.


Předseda - Svazek obcí pod Kunětickou horou, zástupce: Jozef Petrenec

Předseda MAS Regionu Kunětické hory zastupuje MAS Region Kunětické hory samostatně a jedná jeho jménem. Ze svých řad ho volí členové představenstva.


Výběrová komise - členy jsou:

obec Opatovice nad Labem, zástupce: Ing. Pavel Kohout - předseda výběrové komise (veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva)
Občanské sdružení Dříteč, z.s., zástupce: Mgr. Zuzana Shánělová (soukromý sektor, zájmová skupina: Vzdělávání a osvěta)
Okresní agrární komora Pardubice, zástupce: Ing. Josef Štěpanovský (soukromý sektor, zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví a životní prostředí)
Jana Kolrusová, zástupce: Jana Kolrusová (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání a turistický ruch)
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, zástupce: Petra Vrbatová (soukromý sektor, zájmová skupina: Sport a volnočasové aktivity)

Členy výběrové komise volí Valná hromada MAS Regionu Kunětické hory. Komise třídí, hodnotí a  předkládá předvýběr projektů Představenstvu - Programovému výboru.


Kontrolní výbor - členy jsou:

Svazek obcí Loučná, zástupce: Martin Staněk - předseda kontrolního výboru (veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva)
FRENCL s.r.o., zástupce: David Frencl (soukromý sektor, zájmová skupina: Podnikání a turistický ruch)

Obec Vysoká nad Labem, zástupce: Jiří Horák (veřejný sektor, zájmová skupina: Místní samospráva)


Kontrolní výbor kontroluje, sleduje a posuzuje u všech orgánů a členů MAS Regionu Kunětické hory dodržování stanov MAS Regionu Kunětické hory, usnesení, dodržování práv a povinností všech členů, hospodaření MAS Regionu Kunětické hory a nakládání s jeho majetkem. 


Archiv seznamů členů povinných orgánů


Další subjekty organizační struktury
Pracovní odborné komise (pracovní odborné skupiny) nejsou orgánem MAS. Jsou voleny a zaměřeny pouze na konkrétní úkol a konkrétní potřeby. Jsou jmenováni valnou hromadou s přesným konkrétním vymezením pravomocí. V současné době nejsou pracovní tématické skupiny ustanoveny.


Kancelář MAS Regionu Kunětické hory je umístěna v Sezemicích (Husovo nám. 790) a nachází se zde technické vybavení, prostorové podmínky k jednání, poskytování informací a prostor pro archivaci dokumentů. Činnost kanceláře je řízena manažerem MAS Regionu Kunětické hory. Služby kanceláře jsou k dispozici členům MAS v rámci konzultačních hodin. Poskytování služeb kanceláře mimo vymezenou dobu je nutno předem dohodnout telefonicky. Kontakt a konzultační hodiny zde.

Do služeb kanceláře zejména patří:

  • zpracování podkladů a databází - (aktualizace zásobníku projektů MAS, nové databáze),
  • zajištění toku informaí
  • konzultační servis - poskytování informací o funkci MAS (prop.materiály, powerpointové prezentace, výzvy) 
  • administrace činnosti a projektů MAS - zajištění kancelářských potřeb pro MAS, evidence a archivace dokumentů, činnosti související s administrací projektů MAS a žadatelů


Manažer pro SCLLD - Ing. Kristýna Holečková (holeckova.masrkh@email.cz). Manažer je oprávněný jednat za MAS Region Kunětické hory v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví představenstvo, či v rozsahu pracovně právního vztahu, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS Regionu Kunětické hory. Manažer není členem MAS Regionu Kunětické hory, ale je v pracovně právním vztahu k MAS Regionu Kunětické hory s hlasem poradním, a to jak ve Výběrové komisi, tak v Představenstvu. Je zodpovědný za realizaci SCLLD, řízení pracovního týmu, propagaci MAS, zajišťuje pořádání seminářů školení, poskytuje konzultace pro žadatele, vykonává další činnosti uložené předsedou nebo orgány MAS.


Projektový manažer - Ing. Kateřina Flajšmanová (flajsmanova.masrkh@email.cz), Mgr. Michaela Kaplavková (kaplavkova.masrkh@gmail.com), Ing. Monika Vodvárková (vodvarkova.masrkh@email.cz). Projektový manažer je administrativním pracovníkem, který je zodpovědný za realizaci SCLLD, propagaci MAS, zajišťuje pořádání seminářů školení, poskytuje konzultace pro žadatele, aj.


Účetnictví - zajišťuje externě paní Drahomíra Holmanová. Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem sdružení. Nese odpovědnost za správnost účetní evidence.

Koordinátor aktivit - zajištěn externě. Koordinátor aktivit vykonává činnost aktivit nad rámec realizace SCLLD, především poradenství.

 

Podrobnější informace k jednotlivým orgánům naleznete zde.

Aktuality

Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II podpoří ...
Nové webové stránky, reklamní bannery, poutače, produktové fotografie, nová loga… tyto marketingové aktivity budou letos podpořeny v rámci deštníkového projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II. [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 29.06.2022]

Představení profese architekta ve školách MAS ŽR ...
Místní akční skupině Železnohorský region se v rámci aktivit Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim podařilo vyjednat návštěvu Ing. arch. Terezy Šmídové. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 22.06.2022]

Pozvání na tradiční Medobraní
Na vědomost se dává, že v KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ® pod hradem Kunětická hora u Pardubic bude 25. a 26 června 2022 medová sláva! [celý text] [Perníková chaloupka, zveřejněno 20.06.2022]

Rozšířené vyhledávání