MAS Region Kunětické hory

 
en 

Menu

Organizační struktura

Organizační struktura

Složení povinných orgánů

Základem je místní akční skupina, která je složena ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků, spolků a zájmových organizací.

Valná hromada - členy valné hromady jsou všichni členové MAS Regionu Kunětické hory rozděleni do pěti zájmových skupin: místní samospráva, vzdělávání a osvěta, sport a volnočasové aktivity, zemědělství, lesnictví a životní prostředí, podnikání a turistický ruch. Je vrcholným orgánem MAS Regionu kunětické hory. Valná hromada je svolávána v pravidelných intervalech dle Stanov a těmito Stanovami se řídí.


Představenstvo (programový výbor) - členy jsou:

Svazek obcí pod Kunětickou horou, zastupce: Jozef Petrenec - předseda představenstva
Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice, zástupce: Jiří Fousek
GREENGOLF Pardubice a.s., zástupce: Ing. Michal Voigts
Zdeněk Seidl, zástupce: Zdeněk Seidl
APOLENKA z.s., zástupce: Jolana Štěpánková

Představenstvo je rozhodovacím a statutárním orgánem MAS Regionu Kunětické hory, řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními valné hromady. Je voleno Valnou hromadou MAS Regionu Kunětické hory. Vytváří organizační, technické, správní, právní, finanční a další podmínky pro jednotlivé aktivity MAS Regionu Kunětické hory.


Předseda - Svazek obcí pod Kunětickou horou, zástupce: Jozef Petrenec

Předseda MAS Regionu Kunětické hory zastupuje MAS Region Kunětické hory samostatně a jedná jeho jménem. Ze svých řad ho volí členové představenstva.


Výběrová komise - členy jsou:

obec Opatovice nad Labem, zástupce: Ing. Pavel Kohout - předseda výběrové komise
Občanské sdružení Dříteč, z.s., zástupce: Mgr. Zuzana Shánělová
Okresní agrární komora Pardubice, zástupce: Ing. Josef Štěpanovský
Jana Kolrusová, zástupce: Jana Kolrusová
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rokytno, zástupce: Petra Vrbatová

Členy výběrové komise volí Valná hromada MAS Regionu Kunětické hory. Komise třídí, hodnotí a  předkládá předvýběr projektů Představenstvu - Programovému výboru.


Kontrolní výbor - členy jsou:

Agrospol Hostovice, a.s., zástupce: Ing. Josef Mlateček - předseda kontrolního výboru
Svazek obcí Loučná, zástupce: Martin Staněk
FRENCL s.r.o., zástupce: David Frencl

Kontrolní výbor kontroluje, sleduje a posuzuje u všech orgánů a členů MAS Regionu Kunětické hory dodržování stanov MAS Regionu Kunětické hory, usnesení, dodržování práv a povinností všech členů, hospodaření MAS Regionu Kunětické hory a nakládání s jeho majetkem. 


Pracovní odborné komise (pracovní odborné skupiny) jsou voleny a zaměřeny pouze na konkrétní úkol a konkrétní potřeby. Jsou jmenováni valnou hromadou s přesným konkrétním vymezením pravomocí. V současné době má MAS Region Kunětické hory tři pracovní tématické skupiny:

Vybavenost obcí a služby v obcích - členové:

Zdeněk Seidl
Pavel Kohout 
Dáša Pleskotová
Zdeňka Morchová
Martin Staněk
Miroslav Dašek

Podnikání - členové:

Jolana Štěpánková
Jana Machová
Ing. Josef Mlateček
Jan Křivka
Zdeněk Seidl

Cestovní ruch a volnočasové aktivity - členové:

Jolana Štěpánková
Jana Machová
Jozef Petrenec
Kateřina Honzů
Libor Novotný 
Petra Procházková 


Kancelář MAS Regionu Kunětické hory je umístěna v Sezemicích (Husovo nám. 790) a nachází se zde technické vybavení, prostorové podmínky k jednání, poskytování informací a prostor pro archivaci dokumentů. Činnost kanceláře je řízena manažerem MAS Regionu Kunětické hory. Služby kanceláře jsou k dispozici členům MAS v rámci konzultačních hodin. Poskytování služeb kanceláře mimo vymezenou dobu je nutno předem dohodnout telefonicky. Kontakt a konzultační hodiny zde.

Do služeb kanceláře patří:

  • zpracování podkladů a databází - (aktualizace zásobníku projektů MAS, nové databáze) 
  • zajištění toku informací
  • poradenský servis pro členy - poskytování informací o funkci MAS (prop.materiály, powerpointové prezentace, aktuální informace o možnosti využití programu PRV 2007-2013 osa IV a dalších dotačních programů) 
  • administrace činnosti a projektů MAS - zajištění kancelářských potřeb pro MAS, evidence a archivace dokumentů, činnosti související s administrací projektů
  • poskytování vyjádření MAS k jednotlivým projektům PRV - nepovinná příloha 
  • další činnost - zpracování žádostí - až dle budoucího vývoje podmínek MAS


Manažer pro SCLLD - Ing. Kristýna Holečková (holeckova.masrkh@email.cz). Manažer je oprávněný jednat za MAS Region Kunětické hory v rozsahu vymezeném plnou mocí, kterou mu vystaví statutární zástupce, a to zejména jednat v administrativních záležitostech MAS Regionu Kunětické hory. Manažer není členem MAS Regionu Kunětické hory, ale je v pracovně právním vztahu k MAS Regionu Kunětické hory s hlasem poradním, a to jak ve Výběrové komisi, tak v Představenstvu. Je zodpovědný za realizaci SCLLD, řízení pracovního týmu, propagaci MAS, zajišťuje pořádání seminářů školení, poskytuje konzultace pro žadatele, vykonává další činnosti uložené předsedou nebo orgány MAS.


Projektový manažer - Ing. Ivana Řehořová (rehorova.masrkh@gmail.com), Ing. Kateřina Flajšmanová (flajsmanova.masrkh@email.cz). Projektový manažer je administrativním pracovníkem, který je zodpovědný za realizaci SCLLD, propagaci MAS, zajišťuje pořádání seminářů školení, poskytuje konzultace pro žadatele, aj.


Účetnictví - zajišťuje externě paní Drahomíra Holmanová. Účetní zabezpečuje účetní evidenci a hospodaření s finančními prostředky a majetkem sdružení. Nese odpovědnost za správnost účetní evidence.

Koordinátor aktivit - zajištěn externě. Koordinátor aktivit vykonává činnost aktivit nad rámec realizace SCLLD, především poradenství.

 

Podrobnější informace k jednotlivým orgánům naleznete zde.

Aktuality

SRPEN v Železnohorském regionu
A máme tu se srpnem druhou půlku prázdnin. Vybrali jsme pro vás dvě prázdninová zastavení. Jednu ostrou podívanou v Úherčicích, a i když je do Vánoc ještě daleko, do Horního Bradla můžete přijet obdivovat křehkou krásu. [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 30.07.2020]

Aktivně ke Štěstí
Chcete získat práci, co vás bude bavit? Nebo zahájit podnikání? [celý text] [MAS Region Kunětické hory, zveřejněno 30.07.2020]

Výjezdní pracovní seminář: obce, mikroregiony a MA ...
Jménem pana předsedy SO Za Letištěm – realizátor projektu RŠOV, VN KONZULT, s.r.o. a ve spolupráci s MAS Železnohorský region, z.s. si Vás dovolujeme pozvatu na tradiční výjezdní vzdělávací seminář. Tentokrát do České Kanady v termínu 16.-18.9.2020. ... [celý text] [MAS Železnohorský region, zveřejněno 09.07.2020]

Rozšířené vyhledávání